Kết luận thanh tra chuyên ngành số 717/KL-MT ngày 29/11/2022Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành 717/KL-MT ngày 29/11/2022 về Thanh tra công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt tội, diệt tội sao chép ứng dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Công tác quản lý […]

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành 717/KL-MT ngày 29/11/2022 về Thanh tra công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt tội, diệt tội sao chép ứng dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Sở y tế Kon Tum.

Xem thêm ...