Trung tâm thông tin MTYT

trung-tam-thong-tin

Trung tâm có quyền cung cấp thông tin về môi trường y tế cho cá nhân, cộng đồng, các đơn vị tổ chức trong nước và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực môi trường y tế.

1. Chức năng

Nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, xử lý và cung cấp thông tin về lĩnh vực quản lý môi trường y tế cho các cá nhân, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành y tế; triển khai và thực hiện các hoạt động truyền thông, các hoạt động khoa học công nghệ, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ liên quan đến quản lý môi trường y tế.

2. Nhiệm vụ

1. Hỗ trợ, tăng cường công tác quản lý môi trường y tế của Cục Quản lý môi trường y tế.

a) Thực hiện các nghiên cứu để làm cơ sở xây dựng chính sách và các ứng dụng phục vụ công tác quản lý môi trường y tế.

b) Xử lý thông tin, xây dựng, hệ thống hóa, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về thông tin môi trường ngành y tế.

c) Cung cấp thông tin về môi trường y tế cho cá nhân, cộng đồng, các đơn vị tổ chức trong nước và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực môi trường y tế. Phối hợp phát hành tập san, trang tin điện tử, ấn phẩm về môi trường y tế.

d) Tổ chức, triển khai các sự kiện truyền thông có liên quan đến lĩnh vực môi trường y tế và các nhiệm vụ khác có liên quan.

2. Thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường y tế.

a) Thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, khảo sát, điều tra, đánh giá và các dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực môi trường.

b) Xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác môi trường y tế và các cá nhân, tổ chức khác theo nhu cầu

c) Tham gia triển khai hoạt động của đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực môi trường y tế.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực môi trường y tế và các nhiệm vụ khác được giao.

4. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, nhân lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động của Trung tâm theo yêu cầu của Cục trưởng.

3. Quyền hạn

3.1. Quyền hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ

a) Trung tâm được quyền thực hiện các nghiên cứu để làm cơ sở xây dựng chính sách và các ứng dụng phục vụ công tác quản lý môi trường y tế.

b) Trung tâm có quyền cung cấp thông tin về môi trường y tế cho cá nhân, cộng đồng, các đơn vị tổ chức trong nước và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực môi trường y tế.

c) Trung tâm được quyền cấp giấy chứng nhận các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn và dài hạn, các chương trình liên kết đào tạo trong lĩnh vực môi trường y tế và một số lĩnh vực có liên quan.

d) Được thanh toán chi phí theo thỏa thuận với các cơ sở y tế có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đánh giá tác động môi trường y tế, đánh giá quy trình xử lý chất thải y tế và một số hoạt động khác liên quan đến môi trường y tế.

e) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

f) Được mời chuyên gia, giáo sư, nhà khoa học, giảng viên của các trường, viện nghiên cứu, các bệnh viện trong nước và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham gia hội nghị và hội thảo chuyên môn theo quy định của Cục Quản lý môi trường y tế và của pháp luật.

g) Được triển khai, ký hợp đồng hoặc liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành y tế để cung cấp, thực hiện các dịch vụ liên quan đến công tác môi trường.

h) Phát triển các dự án, kêu gọi các nguồn đầu tư của Trung tâm và hỗ trợ các hoạt động của Trung tâm trong công tác môi trường y tế.

i) Đưa ra những kết luận khoa học về chuyên môn làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng vào thực tiễn.

k) Phối hợp xuất bản và phát hành tập san, tạp chí, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm theo quy định của Cục Quản lý môi trường y tế và của pháp luật.

3.2. Quyền tự chủ:

Được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo phân cấp của Cục Quản lý môi trường y tế. Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế và trước pháp luật về các hoạt động của mình.

1.3. Trách nhiệm dân sự:

Trung tâm chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của Trung tâm để tiến hành các hoạt động trái với quy định của pháp luật và của Điều lệ này