Giới thiệu

I – CHỨC NĂNG

1. Cục Quản lý môi trường y tế là cục quản lý toàn ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham tài, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thi hành luật về các lĩnh vực: bảo vệ sinh lý sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe trường học; vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng chống thương tích; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt chống côn trùng, diệt bọn sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.
2. Cục Quản lý môi trường y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại Thành phố Hà Nội.

II – NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNH

1. Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực: bảo vệ sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe trường học; vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng chống thương tích; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt chống côn trùng, diệt bọn sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.
2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực được phân công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi đã được duyệt.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chương trình có thẩm quyền cấm hành, sửa đổi bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.
4. Về vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe làm các yếu tố nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, các vấn đề y tế công cộng liên quan đến ô Môi trường môi trường, biến đổi khí hậu.Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các yếu tố môi trường bất lợi trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao;
c) Tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực về vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh cá nhân, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt;
d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến ô nhiễm môi trường.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của luật vệ sinh trong việc bảo quản, quàn tảo, mai táng, tang táng, di dời thi thể, hài cốt theo quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo, định hướng, tổ chức thực hiện các hoạt động vệ sinh sức khỏe trường học.
7. Chống sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng chống thương tích.
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu nghề nghiệp; điều tra bệnh nghề nghiệp; xây dựng danh mục nghề nghiệp, công việc nặng nề chống độc hại và đặc biệt nặng nề chống độc hại cho người lao động trong ngành y tế;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở y tế; bảo vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở lao động theo quy định của luật;
c) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động; chỉ đạo quan trắc môi trường lao động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp; đánh giá, kiểm tra, quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc; xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động quan trắc môi trường lao động; đầu mối quản lý công bố tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động đủ điều kiện và tổ chức hoạt động quan trắc môi trường bị đình chỉ hoạt động theo quy định của luật;
d) Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ sinh lao động, khám sức khỏe người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc;quản lý về công tác cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; tổ chức thẩm định, tổ chức thẩm định có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị nghề nghiệp; đầu mối quản lý về công bố đơn vị y tế đủ điều kiện huấn luyện chứng chỉ cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo quy định của luật;
đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động bao gồm cả người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: làng nghề, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, lao động tự do;
g) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo thẩm quyền về công tác phòng chống thương tích, sơ cấp cứu tại cộng đồng và sơ cấp cứu nơi làm việc.
8. Về quản lý hóa chất, diệt diệt diệt trùng, diệt bọn sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của luật về hóa chất, chế tạo diệt trừ diệt trùng, diệt trừ sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật ;
b) Cấp, cấp lại, bổ sung, gia hạn, đình chỉ, thu hồi số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hóa chất, chế phẩm trừ tội, diệt vi nghiên cứu trong lĩnh vực gia dụng và y tế; cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm tra, thực hiện khảo sát diệt hóa chất, diệt diệt diệt côn trùng, diệt diệt sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;cấp giấy xác nhận nội dung hồ sơ quảng cáo báo cáo hóa chất, chế phẩm diệt trừ độc, diệt vi rút sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật.
9. Về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong khuôn viên của các cơ sở y tế; quan sát các tác động đối với môi trường từ hoạt động y tế;
b) Tổ chức thực hiện công việc: thống kê nguồn gốc; đánh giá mức độ ô nhiễm, xử lý chất thải của bệnh viện, cơ sở y tế khác theo quy định của luật;
c) Đầu mối tổ chức thực hiện: thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược đối với các chiến lược, quy định thẩm quyền phê duyệt của Bộ Y tế;thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, vấn đề bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định thẩm định quyết định phê duyệt đầu tư của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;
d) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của luật về quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế.
10. Chỉ đạo, hướng dẫn thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đối với các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
11. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, đào tạo, huấn luyện về các lĩnh vực thuộc vi quản lý của Cục theo đúng quy định của luật.
12. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo đúng quy định của pháp luật.
13. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
15. Quản lý nguồn kinh phí cho các dự án và nguồn tài trợ cho các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục; quản lý biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc Cục; quản lý tài sản và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

III – CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Lãnh đạo Cục

1. PGS.TS. Lương Mai Anh – Trưởng Cục

2. TS.BS Dương Chí Nam – Phó Cục trưởng

II. Danh sách các phòng

1. Văn Phòng Cục

 1. CN. Nguyễn Thị Hoàng Nhã – Chánh Văn phòng
 2. CN. Nguyễn Thị Nga – Phó Chánh Văn phòng
 3. CN. Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Chánh Văn phòng
 4. BS. Nguyễn Trường Giang – Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Quản lý Môi trường cơ sở y tế

 1. ThS.BS. Phan Thị Lý – Trưởng phòng
 2. ThS.BS. Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng
 3. ThS.BS. Bùi Khánh Toàn – Phó Trưởng phòng

3. Phòng Quản lý Sức khỏe môi trường và hóa chất

 1. TS. BS. Trần Anh Dũng – Trưởng phòng
 2. TS. BS. Đỗ Mạnh Cường – Phó trưởng phòng
 3. BSCKI. Đoàn Văn Hiếu – Phó Trưởng phòng
 4. ThS. Nguyễn Huy Cường – Phó Trưởng phòng

4. Phòng Quản lý Sức khỏe lao động

 1. ThS.BS Phạm Xuân Thành – Phó trưởng phòng
 2. ThS.BS Nguyễn Quang Thức – Phó trưởng phòng
 3. ThS. BS Tô Thị Phương Thảo – Phó trưởng phòng

5. Trung tâm thông tin môi trường y tế

 1. BSCKI. Đỗ Văn Thành – Giám đốc