Quản lý chất lượng nước

Dưới đây là danh sách các tài liệu tham khảo, nhằm cung cấp cho người dùng nguồn thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sức khỏe môi trường – cộng đồng, xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

Tài liệu Tải về
Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tải về
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch “Truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” tải về
Kế hoạch truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tải về
Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Phụ lục 2: Dự toán kinh phí truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030

tải về

tải về

Tài liệu tập huấn Công tác quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tải về