Video Quản lý Mội trường cơ sở y tế

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động của ngành y tế. Tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế là một trong các nhiệm vụ của Cục Quản lý Môi trường y tế, mời Quí vị xem một số video về việc triển khai các hoạt động đó: