Quản lý chất thải y tế

 

Dưới đây là danh sách các tài liệu tham khảo, nhằm cung cấp cho người dùng nguồn thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực môi trường y tế, xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

 

Tài liệu Tải về
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q1_So Tay huong dan quan ly chat thai benh vien
 Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q2_Huong dan ap dung CNXL nuoc thai Y te
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q3_Huong dan ap dung CNKD xu ly chat thai ran Y te
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q4_Chuong trinh dao tao & quan ly chat thai Y te_Can bo
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q5_Chuong trinh & tai lieu dao tao quan ly chat thai Y te_Can bo Chuyen Trach
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q6_Chuong trinh & tai lieu dao tao quan ly chat thai Y te_cho nhan vien van hanh
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q7_Chuong trinh & tai lieu dao tao quan ly chat thai Y te cho can bo quan trac moi truong
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q8_Chuong trinh & tai lieu dao tao quan ly chat thai Y te_cho nhan vien thu gom
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q9_Chuong trinh & tai lieu dao tao quan ly chat thai Y te_cho nhan vien y te
Sách Quản lý chất thải Bệnh viện Q10_Chuong trinh & tai lieu dao tao quan ly chat thai Y te_cho giang vien
Tài liệu truyền thông quản lý chất thải y tế https://drive.google.com/open?id=1mZhifV17L4ChPLgSO1u8DzYLZ0Q-z71I
 Video Chung kết cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế” https://youtu.be/6sjvwkl2PJQ