Dự thảo góp ý

STT Tiêu đề 
1 Dự thảo thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
+ Thông tư

Quy chuẩn

2 Dự thảo Kế hoạch thực hiện chấm dứt phóng uế bừa bãi giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

+ Công văn

+ Dự thảo Kế hoạch