Video – Quản lý Sức khỏe môi trường và hóa chất

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động của ngành y tế. Tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế là một trong các nhiệm vụ của Cục Quản lý Môi trường y tế, mời Quí vị xem một số video về việc triển khai các hoạt động đó: