Chức năng, nhiệm vụ

chuc-nang-nhiem-vu

Quyết định số 86/QĐ-BYT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ y tế. Qui định về chức năng nhiệm vụ Cục Quản lý môi trường y tế như sau:

I – CHỨC NĂNG

1. Cục Quản lý môi trường y tế là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về các lĩnh vực: vệ sinh sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe trường học; vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng chống thương tích; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.
2. Cục Quản lý môi trường y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại Thành phố Hà Nội.

II – NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực: vệ sinh sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe trường học; vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng chống thương tích; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.
2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực được phân công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.
4. Về vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới sức khỏe do các yếu tố nguy cơ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, các vấn đề y tế công cộng liên quan đến ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các yếu tố môi trường bất lợi trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao;
c) Tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực về vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh cá nhân, vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt;
d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến ô nhiễm môi trường.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh trong việc bảo quản, quàn ướp, mai táng, hỏa táng, di chuyển thi thể, hài cốt theo quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động vệ sinh sức khỏe trường học.
7. Về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và phòng chống thương tích.
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nghề nghiệp; điều tra bệnh nghề nghiệp; xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại cho người lao động trong ngành y tế;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở y tế; vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở lao động theo quy định của pháp luật;
c) Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động; chỉ đạo quan trắc môi trường lao động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp; đánh giá, kiểm soát, quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc; xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động quan trắc môi trường lao động; đầu mối quản lý công bố tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động đủ điều kiện và tổ chức hoạt động quan trắc môi trường bị đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật;
d) Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ sinh lao động, khám sức khỏe người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; quản lý về công tác cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc; tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp; đầu mối quản lý về công bố đơn vị y tế đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo quy định của pháp luật;
e) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động bao gồm cả người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: làng nghề, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, lao động tự do;
g) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo thẩm quyền về công tác phòng chống thương tích, sơ cấp cứu tại cộng đồng và sơ cấp cứu tại nơi làm việc.
8. Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật;
b) Cấp, cấp lại, bổ sung, gia hạn, đình chỉ, thu hồi số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm, thực hiện khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; cấp giấy xác nhận nội dung hồ sơ quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật.
9. Về bảo vệ môi trường trong các hoạt động y tế:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường trong khuôn viên các cơ sở y tế; quan trắc các tác động đối với môi trường từ hoạt động y tế;
b) Tổ chức thực hiện việc: thống kê nguồn thải; đánh giá mức độ ô nhiễm, xử lý chất thải của bệnh viện, cơ sở y tế khác theo quy định của pháp luật;
c) Đầu mối tổ chức thực hiện: thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược đối với các chiến lược, quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Y tế; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;
d) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế.
10. Chỉ đạo, hướng dẫn việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đối với các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
11. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, đào tạo, huấn luyện về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo đúng quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo đúng quy định của pháp luật.
13. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
15. Quản lý nguồn kinh phí các dự án và nguồn tài trợ cho các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục; quản lý biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc Cục; quản lý tài sản và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Tải về bản gốc các quyết định sau:

Quyết định số 86/QĐ-MT ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Download
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Cục quản lý môi trường Y tế Download