Kết luận thanh tra chuyên ngành số 718/KL-MT ngày 29/11/2022Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số718/KL-MT ngày 29/11/2022 về việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum  

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số718/KL-MT ngày 29/11/2022 về việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum

 

Xem thêm ...