Công văn 4674 ngày 31/8/2020 v/v hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhậpcảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)Ngày 31/8/2020 Bộ Y tế có Công văn 4674/BYT-MT  gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương v/v hướng dẫn y tế phòng, chống dịchCOVID-19 đối với người nước ngoài nhậpcảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày(dưới 14 […]

Ngày 31/8/2020 Bộ Y tế có Công văn 4674/BYT-MT  gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương v/v hướng dẫn y tế phòng, chống dịchCOVID-19 đối với người nước ngoài nhậpcảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày(dưới 14 ngày). Chi tiết xem tại công văn:

4674_BYT-MT_Cong van
Bài HD 4674 HDcachlychuyengiaduoi14ngay FINAL

Xem thêm ...