Công văn số 102/MT-SKHC về việc cho ý kiến về khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định số 91/2016/NĐ-CPTheo kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2022 của Bô Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế là đầu mối triển khai thực hiện việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định […]

Theo kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2022 của Bô Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế là đầu mối triển khai thực hiện việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP. Vì vậy, để có cơ sở xây dựng đề cương Nghị định, Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị Quý Công ty nghiên cứu và cho ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 91/2016/NĐ-CP

Xem thêm ...