Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ đô tướng phủ chínhCục Quản lý Môi trường y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ đô tướng phủ chính. Chi tiết mời xem […]

Cục Quản lý Môi trường y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ đô tướng phủ chính.

Chi tiết mời xem file gửi kèm

 

 

Xem thêm ...