Thông báo kết luận thanh tra số 532/KL-MT ngày 12/9/2023Thông báo kết luận thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Tỉnh Lào Cai Chi tiết

Thông báo kết luận thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật
đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Tỉnh Lào Cai

Chi tiết

Xem thêm ...