Thư mời báo giá gói thầu “Xây dựng số tạp chí chuyên đề về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và bệnh viện xanh”Cục Quản lý Môi trường y tế trân trọng mời Quý Công ty báo giá gói thầu “Xây dựng số tạp chí chuyên đề về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và bệnh viện xanh” thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường […]

Cục Quản lý Môi trường y tế trân trọng mời Quý Công ty báo giá gói thầu “Xây dựng số tạp chí chuyên đề về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và bệnh viện xanh” thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2023 của Cục Quản lý Môi trường y tế, cụ thể theo file gửi kèm.

Xem thêm ...